Buon anno

0
Con questa poesia di Salvo Vitale, Telejato vi augura buon anno (ndr)

Buon annu a tutti,
ai longhi e ai curti,
a cu si licca a sarda
e a cu mancia e si nni futti,
a chiddi cu i causi ranni
e a chiddi senza mutanni,
ai granni e ai nichi,
a chiddi chi schucchianu pasta
e ncucchianu viddichi,
ai sani e ai malati,
a sciancati, sgummati, struppiati e ‘nghissati,
ai ricchi e ai pureddi,
a chiddi chi mancianu carni
e a chiddi chi arricioppanu cavuliceddi,
buon annu, puru a me nannu,
a tutti i me parenti ca nun sacciu unni stannu
a cu ci piaci manciari
e a cu unn’avi mancu culu pi cacari,
a cu si metti i picciuli sutta i maruna,
a cu si ratta i cugghiuna
a postini, zuini, sciacquini, abbuffini
a viscuvi e parrini,
viriti la missa e sgangacci li rini,
ai carciarati e ai cunnannati:
coraggiu, cu a nova leggi su tutti libberati,
a malati, nfirmeri e duttura,
bidelli e prufissura,
a ngigneri e muratura,
a viddani e piscatura,
a tutti li travagghiatura
chi ghiettanu sangu e surura
a l’avvocati ai raggiunieri
parrucchieri, varberi,
finanzeri, carabbineri e puntuneri,
a chiddi chi a pigghianu davanti
e a chiddi chi a pigghianu d’arreri,
a firrara, iurnatara,scarpara, furnara,
siddunara,crapara e picurara,
a li patruna di li supermercati,
a li commessi sfruttati,
a li patruna di li ristoranti,
ai cammarieri e ai suprastanti,
a cu s’annaca cu i machinuna
e a cu unn’avi mancu i scarpuna,
a li disoccupati e nullatenenti
ca unn’annu soccu mettiri sutta i denti,
Tintu annu a tutti li mafiusi,
rugnusi, fitusi, schifiusi e arrusi,
chi i chiuissiru a tutti, pari pari
e ghittassiru a chiavi a mari.
Tintu annu a tutta la genti
ca paga u pizzu e un si nni penti:
ognuno è libbiru di farisi nculari
e di pruvarici piaciri, macari.
Tintu annu a lu guvernu
ca si nn’issi rittu a u nfernu,
a sinatura e deputati,
speciarmenti a chiddi cunnannati,
ci vinissi un corpu i sangu
e murissiru carcirati,
buon annu ai vicchiareddi,
ai ranni e ai picciutteddi,
ai lari e ai beddi,
a ienniri,soggiri e nuora,
a chiddi chi arrestanu rintra
e a chiddi chi vannu fora,
a l’impiegati, ai pinsionati
a li niputi, zii, cucini e cugnati,
a li mariti curnuti e a li muggheri buttani,
a cu si vusca u pani,
a viddani, a gatti e cani,
a cu accatta e a cu vinni,
a cu acchiana e a cu scinni,
a cu chianci e a cu riri,
a cu criri e a cu un criri,
a cu campa a iurnata
e si licca a sarda salata
e a cu avi i miliuna a palati
e si nni sta futtennu d’i disgraziati.
ai patri di famigghia senza travagghiu,
chi ci finissi prestu stu smagghiu,
a cu mori nta i galeri e a cu fa u carciareri
Buon annu e la fini d’ogni guerra
supra la nostra terra,
Auguri chi lu novu annu
si purtassi luntanu ogni malannu.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

Hide picture